Voorwaarden MijnGezondheid.net

Voorwaarden MijnGezondheid.net

Als onderdeel van uw behandeling en om u onder andere real-time inzage te geven in uw medische gegevens, biedt uw zorgaanbieder u het online portaal MijnGezondheid.net aan. Via MijnGezondheid.net krijgt u de mogelijkheid om beveiligd uw medische persoonsgegevens in te zien en veilig te communiceren met uw zorgaanbieder voor onder meer het maken van afspraken en/of het bestellen van (herhaal)medicatie.

MijnGezondheid.net biedt u naast de voorgaande functionaliteiten tevens de mogelijkheid om ‘Persoonlijke Aantekeningen’ vast te leggen in uw profiel. Deze aantekeningen zijn niet inzichtelijk voor uw zorgaanbieder en worden dan ook aangeboden door een onafhankelijke organisatie, zijnde Stichting Amulet. Indien u gebruik wenst te maken van de functionaliteit ‘Persoonlijke Aantekeningen’ dan dient u een overeenkomst aan te gaan met Stichting Amulet. Meer informatie over de functionaliteit ‘Persoonlijke Aantekeningen’ en Stichting Amulet kunt u vinden op MijnGezondheid.net.

Indien uw zorgaanbieder MijnGezondheid.net aanbiedt, kunt u uw zorgaanbieder verzoeken om een account voor u aan te maken. Het kan ook zijn dat uw zorgaanbieder als onderdeel van de behandelrelatie al een account voor u heeft aangemaakt en u hierover heeft geïnformeerd. Vanaf dat moment kunt u naar MijnGezondheid.net gaan om uw account te activeren. Uw zorgaanbieder vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn, daarom heeft u DigiD met App- of SMS-functie nodig om uw account te activeren en gebruik te maken van MijnGezondheid.net.

Voordat u gebruik kan maken van MijnGezondheid.net dient u akkoord te gaan met deze algemene gebruikersvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”). Nadat u akkoord bent gegaan met deze Voorwaarden kunt u een account aanmaken en uw zorgaanbieder verzoeken uw medische informatie zoals bij haar beschikbaar (‘as is’) vrij te geven richting uw account op MijnGezondheid.net.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op al uw gebruik van MijnGezondheid.net en maakt een integraal onderdeel uit van de geneeskundige behandelovereenkomst tussen u, zijnde de gebruiker van MijnGezondheid.net, en uw zorgaanbieder die MijnGezondheid.net aanbiedt (hierna: “Zorgaanbieder”).

Artikel 2: Rechten en plichten voor de patiënt (u)

2.1. Uw Zorgaanbieder dient u te instrueren over het gebruik van MijnGezondheid.net. U dient aanwijzingen van uw Zorgaanbieder over het gebruik van MijnGezondheid.net te allen tijde op te volgen.

2.2. U kunt via MijnGezondheid.net persoonlijke aantekeningen in (delen van) uw profiel/account vastleggen. Deze functionaliteit wordt niet door uw Zorgaanbieder, maar door Stichting Amulet aangeboden. De onafhankelijke Stichting Digitaal Medisch Dagboek controleert en ziet erop toe dat de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke aantekeningen is gewaarborgd.

2.3. Indien u gebruik wenst te maken van de functionaliteit persoonlijke aantekeningen, dient u een overeenkomst met Stichting Amulet aan te gaan. Deze overeenkomst zal u worden aangeboden tijdens de inlogprocedure voor MijnGezondheid.net. Uw Zorgaanbieder heeft geen toegang tot of inzage in uw persoonlijke aantekeningen en deze aantekeningen maken dan ook geen deel uit van uw medisch dossier of medicatiedossier.

2.4. U bent zelf verantwoordelijk voor het tonen en/of gebruiken van persoonlijke informatie op of via MijnGezondheid.net.

2.5. U dient er rekening mee te houden dat de informatie in uw medisch- en medicatiedossier op MijnGezondheid.net onvolledig of onjuist kan zijn. Wenst u gebruik te maken van uw privacy-rechten, zoals uw recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, aanvulling, bezwaar of overdraagbaarheid, neem dan contact op met uw Zorgaanbieder.

Artikel 3: Rechten en plichten voor uw Zorgaanbieder

3.1. De rechten en plichten die op uw Zorgaanbieder van toepassing zijn met betrekking tot uw geneeskundige behandeling, zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De diensten die uw Zorgaanbieder via MijnGezondheid.net aanbiedt, vallen ook onder de werking van deze wet.

3.2 Uw Zorgaanbieder geeft aan welke medische gegevens en onderdelen van MijnGezondheid.net voor u beschikbaar zijn. Uw Zorgaanbieder kan de beschikbare functionaliteit gedurende het gebruik wijzigen. Daarnaast kan uw Zorgaanbieder meer medische gegevens beschikbaar stellen, indien gewenst.

3.3. Uw Zorgaanbieder kan zien wanneer u voor het laatst bent ingelogd en ontvangt niet herleidbare gebruikersstatistieken. Daarnaast ziet uw Zorgaanbieder alleen (medische) informatie die u nadrukkelijk en rechtstreeks aan haar verstrekt, en verklaart uw Zorgaanbieder deze alleen te gebruiken in het kader van uw geneeskundige behandeling.

3.4. Uw Zorgaanbieder is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de op haar rustende wettelijke geheimhoudingsplicht zoals onder meer vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

3.5. Uw Zorgaanbieder handelt in overeenstemming met de richtlijnen die binnen de beroepsgroep gehanteerd worden voor online-dienstverleningen, en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot het passend beveiligen en op een behoorlijke en transparante wijze verwerken van uw persoonsgegevens.

3.6. Uw Zorgaanbieder kan niet garanderen dat MijnGezondheid.net altijd beschikbaar is en/of foutloos functioneert.

Artikel 4: Mijn koppelingen – Single Sign On functionaliteit

4.1 In bepaalde gevallen is het mogelijk om via MijnGezondheid.net door middel van een single sign on functionaliteit (SSO) beveiligd toegang te krijgen tot andere portalen of een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dergelijke omgevingen worden aangeboden door en vallen onder de verantwoordelijkheid van derde partijen, en maken geen onderdeel uit van MijnGezondheid.net. Uw Zorgaanbieder en diens leverancier zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik dan wel het functioneren van deze omgevingen.

Artikel 5: Overige bepalingen

5.1. Voor gebruik van MijnGezondheid.net is het volgende nog van belang:

1. MijnGezondheid.net is een product van PharmaPartners B.V., welke ten behoeve van uw Zorgaanbieder optreedt als verwerker in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als verwerker handelt PharmaPartners B.V. slechts in opdracht en naar instructies van uw Zorgaanbieder (de verwerkingsverantwoordelijke). Alle medewerkers van PharmaPartners B.V. zijn contractueel gebonden aan geheimhouding.

2. Alle intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op MijnGezondheid.net rusten bij PharmaPartners B.V. Dit betekent dat de informatie, (bron)code, het merk en de lay-out (design) van MijnGezondheid.net niet gekopieerd of aan anderen verstrekt mogen worden. Geen van de bepalingen in de Voorwaarden zijn bedoeld om de hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan u of een derde partij.

3. Op het gebruik van Mijngezondheid.net en de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4. Klachten kunt u indienen bij uw huisarts en/of apotheker. Deze kan u informeren over de klachtenregeling in de zin van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

 

Algemene voorwaarden Stichting Amulet

In overweging nemende dat: U, zijnde de gebruiker van MijnGezondheid.net, bent zojuist akkoord gegaan met de voorwaarden van MijnGezondheid.net. MijnGezondheid.net biedt U tevens de mogelijkheid om persoonlijke aantekeningen vast te leggen in (delen van) Uw profiel, welke puur voor privé/eigen gebruik bedoeld zijn (hierna: “Persoonlijke Aantekeningen”). Deze Persoonlijke aantekeningen zijn niet inzichtelijk voor Uw Zorgverlener en worden dan ook om die reden aangeboden door een andere organisatie, zijnde Stichting Amulet. Indien U gebruik wenst te maken van de Functionaliteit Persoonlijke Aantekeningen dient U akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, waarna er een overeenkomst tot stand komt tussen U en Stichting Amulet voor het gebruik van de functionaliteit Persoonlijke Aantekeningen (hierna: de “Overeenkomst”). Stichting Amulet beheert deze persoonsgegevens alleen voor U en verwerkt deze voor geen enkel ander doel dan het kunnen aanbieden van de functionaliteit Persoonlijke Aantekeningen. De onafhankelijke stichting Digitaal Medisch Dagboek ziet toe op de wijze waarop Stichting Amulet de privacy en beveiliging van Uw Persoonlijke Aantekeningen, in overeenstemming met geldende wetgeving, waarborgt.

Hieronder leest U de voorwaarden die op de Overeenkomst van toepassing zijn (hierna: “Voorwaarden”).

• Wanneer U akkoord aanvinkt, gaat U akkoord met deze voorwaarden en krijgt U de mogelijkheid persoonlijke aantekeningen op MijnGezondheid.net te maken.
• Wanneer U niet akkoord aanvinkt, kunt U gewoon gebruikmaken van MijnGezondheid.net, U kunt alleen geen informatie toevoegen voor eigen gebruik.
• Gaat U nu niet akkoord maar wilt U later toch persoonlijke aantekeningen maken, dan kunt U zich op MijnGezondheid.net alsnog elektronisch akkoord verklaren met de voorwaarden van Stichting Amulet.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op U en Stichting Amulet en de tussen U en Stichting Amulet gesloten Overeenkomst, waar deze Voorwaarden een integraal onderdeel van uitmaken.

2. Dienstverlening

2.1. Door akkoord te gaan met de Voorwaarden treedt U in een Overeenkomst met Stichting Amulet en krijgt u de mogelijkheid om Persoonlijke Aantekeningen te maken in (delen van) Uw MijnGezondheid.net profiel, in welk kader Stichting Amulet deze Persoonlijke Aantekeningen in bewaring zal nemen, opslaan en beheren. Stichting Amulet stelt hiertoe beperkte schijfruimte en een beperkte hoeveelheid dataverkeer ter beschikking.

2.2. Stichting Amulet behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht en zonder opgaaf van reden de toegang tot de Faciliteit Persoonlijke Aantekeningen te blokkeren, dan wel anderszins maatregelen te nemen om storing c.q. vertraging op te heffen, indien (gebruik van) de functionaliteit Persoonlijke Aantekeningen een storing c.q. vertraging in MijnGezondheid.net of het systeem van Stichting Amulet of haar toeleveranciers veroorzaakt.

2.3. Stichting Amulet spant zich in om de functionaliteit Persoonlijke Aantekeningen zo goed mogelijk te laten functioneren. Zij staat evenwel niet in voor de permanente beschikbaarheid of foutloze werking daarvan.

2.4 Het is uitsluitend Uw verantwoordelijkheid om desgewenst een back-up kopie van Uw persoonlijke aantekeningen te maken, al dan niet in hard- of soft copy.

2.5 U mag de functionaliteit Persoonlijke Aantekeningen niet gebruiken voor strafbare of anderszins onrechtmatige content of doeleinde.

2.6 Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit Persoonlijke Aantekeningen moet u een geneeskundige behandelovereenkomst hebben met de Zorgverlener die u MijnGezondheid.net aanbiedt.

3. Verwerking persoonsgegevens

3.1 Stichting Amulet zal de persoonsgegevens, waaronder Uw Persoonlijke Aantekeningen worden begrepen, Uitsluitend verwerken ten behoeve van de op grond van de Overeenkomst verleende dienstverlening. Bij deze verwerking zal Stichting Amulet de toepasselijke privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht nemen.

3.2 Stichting Amulet maakt gebruik van de diensten van PharmaPartners B.V. (hierna: “Verwerker”), zijnde een IT-leverancier, om U de functionaliteit Persoonlijke Aantekeningen aan te kunnen bieden. Omwille van technische ondersteuning kan het noodzakelijk zijn dat Verwerker toegang krijgt tot Uw Persoonlijke Aantekeningen. Alle medewerkers van Verwerker zijn contractueel gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Voor het overige zal Stichting Amulet Uw Persoonlijke Aantekeningen niet zonder Uw toestemming toegankelijk maken voor of ter beschikking stellen aan derden, tenzij zij wettelijk verplicht is om dit te doen.

3.3 Indien U vragen heeft met betrekking tot Uw Persoonlijke Aantekeningen, deze wenst in te zien of aan te passen, kan U zich daartoe wenden tot Stichting Amulet door te mailen naar info@stichtingamulet.nl.

3.4 Stichting Amulet zal de onafhankelijke Stichting Digitaal Medisch Dagboek in staat stellen om toe te zien op de wijze waarop binnen de functionaliteit Persoonlijke Aantekeningen de bescherming van Uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd en in hoeverre Stichting Amulet Uw Persoonlijke Aantekeningen rechtmatig verwerkt.

3.5 Wenst U gebruik te maken van Uw privacy-rechten zoals Uw recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, aanvulling, bezwaar of overdraagbaarheid, neem dan contact op met Stichting Amulet door te mailen naar info@stichtingamulet.nl. Heeft U vragen of klachten over Uw Persoonlijk Aantekeningen neem dan contact met Stichting Digitaal Medisch Dagboek.

4. Duur en beëindiging

4.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Ieder der partijen kan de Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen, met dien verstande dat Stichting Amulet in dat geval een opzegtermijn van één maand in acht dient te nemen.

4.2 In geval van beëindiging, ongeacht de reden, zullen Uw Persoonlijke Aantekeningen niet langer toegankelijk zijn. Indien U Uw Persoonlijke Aantekeningen wenst te bewaren, dient U daartoe zelf een (al dan niet elektronisch) kopie te maken. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Stichting Amulet de Persoonlijke Aantekeningen verwijderen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke eisen.

5. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Stichting Amulet uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Stichting Amulet wordt uitgekeerd.

6. Overdracht

Stichting Amulet is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen Uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde en/of een derde in te schakelen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, met in achtneming van hetgeen in artikel 3.2 is bepaald.

7. Overige bepalingen

7.1 De Voorwaarden en Overeenkomst zijn onder en overeenkomstig Nederlands Recht opgesteld.

7.2 Als op enig moment, voor welke reden dan ook, enige bepaling van de Voorwaarden onrechtmatig of ongeldig is of wordt verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de overige bepalingen van de Voorwaarden en zal de ongeldige bepaling vervangen worden door Stichting Amulet met een bepaling die in alle opzichten geldig is en zo dicht mogelijk aansluit bij het juridisch effect van de oorspronkelijke te vervangen bepaling.

7.3 Stichting Amulet heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien U niet akkoord gaat met een wijziging, kunt U de Overeenkomst beëindigen.

Privacy settings