Voorwaarden MijnGezondheid.net

Voorwaarden MijnGezondheid.net

Als onderdeel van uw behandeling en om u onder andere real-time inzage te geven in uw medische gegevens, biedt uw zorgaanbieder u het online portaal MijnGezondheid.net aan. Via MijnGezondheid.net krijgt u de mogelijkheid om beveiligd uw medische persoonsgegevens in te zien en veilig te communiceren met uw zorgaanbieder voor onder meer het maken van afspraken en/of het bestellen van (herhaal)medicatie.

Indien uw zorgaanbieder MijnGezondheid.net aanbiedt, kunt u uw zorgaanbieder verzoeken om een account voor u aan te maken. Het kan ook zijn dat uw zorgaanbieder als onderdeel van de behandelrelatie al een account voor u heeft aangemaakt en u hierover heeft geïnformeerd. Vanaf dat moment kunt u naar MijnGezondheid.net gaan om uw account te activeren. Uw zorgaanbieder vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn, daarom heeft u DigiD met App- of SMS-functie nodig om uw account te activeren en gebruik te maken van MijnGezondheid.net.

Voordat u gebruik kan maken van MijnGezondheid.net dient u akkoord te gaan met deze algemene gebruikersvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”). Nadat u akkoord bent gegaan met deze Voorwaarden kunt u een account aanmaken en uw zorgaanbieder verzoeken uw medische informatie zoals bij haar beschikbaar (‘as is’) vrij te geven richting uw account op MijnGezondheid.net.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op al uw gebruik van MijnGezondheid.net en maakt een integraal onderdeel uit van de geneeskundige behandelovereenkomst tussen u, zijnde de gebruiker van MijnGezondheid.net, en uw zorgaanbieder die MijnGezondheid.net aanbiedt (hierna: “Zorgaanbieder”).

Artikel 2: Rechten en plichten voor de patiënt (u)

2.1. Uw Zorgaanbieder dient u te instrueren over het gebruik van MijnGezondheid.net. U dient aanwijzingen van uw Zorgaanbieder over het gebruik van MijnGezondheid.net te allen tijde op te volgen.

2.2. U dient er rekening mee te houden dat de informatie in uw medisch- en medicatiedossier op MijnGezondheid.net onvolledig of onjuist kan zijn. Wenst u gebruik te maken van uw privacy-rechten, zoals uw recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, aanvulling, bezwaar of overdraagbaarheid, neem dan contact op met uw Zorgaanbieder.

Artikel 3: Rechten en plichten voor uw Zorgaanbieder

3.1. De rechten en plichten die op uw Zorgaanbieder van toepassing zijn met betrekking tot uw geneeskundige behandeling, zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De diensten die uw Zorgaanbieder via MijnGezondheid.net aanbiedt, vallen ook onder de werking van deze wet.

3.2 Uw Zorgaanbieder geeft aan welke medische gegevens en onderdelen van MijnGezondheid.net voor u beschikbaar zijn. Uw Zorgaanbieder kan de beschikbare functionaliteit gedurende het gebruik wijzigen. Daarnaast kan uw Zorgaanbieder meer medische gegevens beschikbaar stellen, indien gewenst.

3.3. Uw Zorgaanbieder kan zien wanneer u voor het laatst bent ingelogd en ontvangt niet herleidbare gebruikersstatistieken. Daarnaast ziet uw Zorgaanbieder alleen (medische) informatie die u nadrukkelijk en rechtstreeks aan haar verstrekt, en verklaart uw Zorgaanbieder deze alleen te gebruiken in het kader van uw geneeskundige behandeling.

3.4. Uw Zorgaanbieder is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de op haar rustende wettelijke geheimhoudingsplicht zoals onder meer vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

3.5. Uw Zorgaanbieder handelt in overeenstemming met de richtlijnen die binnen de beroepsgroep gehanteerd worden voor online-dienstverleningen, en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot het passend beveiligen en op een behoorlijke en transparante wijze verwerken van uw persoonsgegevens.

3.6. Uw Zorgaanbieder kan niet garanderen dat MijnGezondheid.net altijd beschikbaar is en/of foutloos functioneert.

Artikel 4: Mijn koppelingen – Single Sign On functionaliteit

4.1 In bepaalde gevallen is het mogelijk om via MijnGezondheid.net door middel van een single sign on functionaliteit (SSO) beveiligd toegang te krijgen tot andere portalen of een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dergelijke omgevingen worden aangeboden door en vallen onder de verantwoordelijkheid van derde partijen, en maken geen onderdeel uit van MijnGezondheid.net. Uw Zorgaanbieder en diens leverancier zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik dan wel het functioneren van deze omgevingen.

Artikel 5: Overige bepalingen

5.1. Voor gebruik van MijnGezondheid.net is het volgende nog van belang:

1. MijnGezondheid.net is een product van PharmaPartners B.V., welke ten behoeve van uw Zorgaanbieder optreedt als verwerker in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als verwerker handelt PharmaPartners B.V. slechts in opdracht en naar instructies van uw Zorgaanbieder (de verwerkingsverantwoordelijke). Alle medewerkers van PharmaPartners B.V. zijn contractueel gebonden aan geheimhouding.

2. Alle intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op MijnGezondheid.net rusten bij PharmaPartners B.V. Dit betekent dat de informatie, (bron)code, het merk en de lay-out (design) van MijnGezondheid.net niet gekopieerd of aan anderen verstrekt mogen worden. Geen van de bepalingen in de Voorwaarden zijn bedoeld om de hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan u of een derde partij.

3. Op het gebruik van Mijngezondheid.net en de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4. Klachten kunt u indienen bij uw huisarts en/of apotheker. Deze kan u informeren over de klachtenregeling in de zin van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Privacy settings