icon

Toegankelijkheid

language icon

nl

Nederlands

English

Uw zorg regelen?

Log in met DigiDdigid icon

Voorwaarden MijnGezondheid.net

Om gebruik te maken van de functionaliteiten van MijnGezondheid.net dient u akkoord te gaan met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”).

Als onderdeel van uw behandeling biedt uw zorgaanbieder u het online portaal MijnGezondheid.net aan. U dient uw account zelf te activeren alvorens u gebruik kunt maken van dit online portaal.

Uw zorgaanbieder vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn, daarom heeft u DigiD met App- of SMS-functie nodig om uw account te activeren en gebruik te maken van MijnGezondheid.net.

In deze voorwaarden wordt aangegeven welke mogelijkheden MijnGezondheid.net biedt. Afhankelijk van de keuze van uw zorgaanbieder kunnen sommige functionaliteiten wel of niet voor u beschikbaar zijn. De volgende dossier functionaliteiten zijn inzichtelijk:

  • inzien van onderwerpen en een samenvatting van een gesprek met uw huisarts.

  • overgevoeligheden en bijzonderheden die bekend zijn bij uw apotheek en/of huisarts, denk bijvoorbeeld aan allergieën.

  • medicatiegegevens.

  • laboratoriumuitslagen van uw huisarts.

  • meetuitslagen van uw huisarts.

  • brieven en documenten van uw huisarts.

  • loggegevens (zien wie uw dossier wanneer heeft geraadpleegd).

  • door u zelf ingevoerde thuismetingen

Naast het inzien van dossiergegevens kunt u veilig communiceren met uw zorgaanbieder, afspraken maken en herhaalmedicatie bestellen. Tevens kunt u onder andere uw actuele medicatieoverzicht opvragen, de status van uw medicatiebestelling inzien en kunt u een medicatiepaspoort raadplegen/uitprinten. Binnen uw medicatieoverzicht kunt u de geneesmiddelen informatiefolder (“gip”) raadplegen voor meer informatie over het medicijn.

Met de functionaliteit “Moet Ik Naar De Dokter?” kunt u vragen doorlopen waaruit een advies wordt gevormd of u naar de dokter moet. Deze externe applicatie is gekoppeld in MijnGezondheid.net. Voor deze aparte functionaliteit gelden de voorwaarden van MINDD BV. Deze applicatie staat geheel los van de functionaliteiten van MijnGezondheid.net zelf.

Via het platform van MijnGezondheid.net, is het ook mogelijk uw medische gegevens van de huisarts in uw persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) in te zien. Dit wordt gefaciliteerd via een DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA), welke zorgt dat u uw gegevens kunt ophalen vanuit uw PGO, indien u dit wenst.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op al uw gebruik van MijnGezondheid.net en maakt een integraal onderdeel uit van de geneeskundige behandelovereenkomst tussen u, zijnde de gebruiker van MijnGezondheid.net, en uw zorgaanbieder die MijnGezondheid.net aanbiedt (hierna: “Zorgaanbieder”).

Artikel 2: Rechten en plichten voor de patiënt (u)

2.1. Uw Zorgaanbieder dient u te instrueren over het gebruik van MijnGezondheid.net. U dient aanwijzingen van uw Zorgaanbieder over het gebruik van MijnGezondheid.net te allen tijde op te volgen.

2.2. U dient er rekening mee te houden dat de informatie in uw medisch- en medicatiedossier op MijnGezondheid.net onvolledig of onjuist kan zijn. Wenst u gebruik te maken van uw privacy-rechten, zoals uw recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, aanvulling, bezwaar of overdraagbaarheid, neem dan contact op met uw Zorgaanbieder.

Artikel 3: Rechten en plichten voor uw Zorgaanbieder

3.1. De rechten en plichten die op uw Zorgaanbieder van toepassing zijn met betrekking tot uw geneeskundige behandeling, zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De diensten die uw Zorgaanbieder via MijnGezondheid.net aanbiedt, vallen ook onder de werking van deze wet.

3.2 Uw Zorgaanbieder geeft aan welke medische gegevens en onderdelen van MijnGezondheid.net voor u beschikbaar zijn. Uw Zorgaanbieder kan de beschikbare functionaliteit gedurende het gebruik wijzigen. Daarnaast kan uw Zorgaanbieder meer medische gegevens beschikbaar stellen, indien u dit wenst en enkel wanneer mogelijk.

3.3. Uw Zorgaanbieder kan zien wanneer u voor het laatst bent ingelogd en ontvangt niet herleidbare gebruikersstatistieken. Daarnaast ziet uw Zorgaanbieder alleen (medische) informatie die u nadrukkelijk en rechtstreeks aan haar verstrekt, en verklaart uw Zorgaanbieder deze alleen te gebruiken in het kader van uw geneeskundige behandeling.

3.4. Uw Zorgaanbieder is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de op haar rustende wettelijke geheimhoudingsplicht zoals onder meer vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

3.5. Uw Zorgaanbieder handelt in overeenstemming met de richtlijnen die binnen de beroepsgroep gehanteerd worden voor online-dienstverleningen, en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot het passend beveiligen en op een behoorlijke en transparante wijze verwerken van uw persoonsgegevens.

3.6. Uw Zorgaanbieder kan niet garanderen dat MijnGezondheid.net altijd beschikbaar is en/of foutloos functioneert.

Artikel 4: Mijn koppelingen – Single Sign On functionaliteit

4.1 In bepaalde gevallen is het mogelijk om via MijnGezondheid.net door middel van een single sign on functionaliteit (SSO) beveiligd toegang te krijgen tot andere portalen of een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dergelijke omgevingen worden aangeboden door en vallen onder de verantwoordelijkheid van derde partijen, en maken derhalve geen onderdeel uit van MijnGezondheid.net. Uw Zorgaanbieder en diens leverancier zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik dan wel het functioneren van deze omgevingen.

Artikel 5: Overige bepalingen

Voor gebruik van MijnGezondheid.net is het volgende nog van belang:

5.1. MijnGezondheid.net is een product van PharmaPartners B.V., welke ten behoeve van uw Zorgaanbieder optreedt als verwerker in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als verwerker handelt PharmaPartners B.V. slechts in opdracht en naar instructies van uw Zorgaanbieder (de verwerkingsverantwoordelijke). Alle medewerkers van PharmaPartners B.V. zijn contractueel gebonden aan geheimhouding.

5.2. MijnGezondheid.net maakt gebruik van volledig geanonimiseerde functionele en analytische cookies. Dit wil zeggen dat enkel cookies verzameld worden die noodzakelijk zijn om MijnGezondheid.net goed te laten functioneren.

5.3. Alle intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op MijnGezondheid.net rusten bij PharmaPartners B.V. Dit betekent dat de informatie, (bron)code, het merk en de lay-out (design) van MijnGezondheid.net niet gekopieerd of aan anderen verstrekt mogen worden. Geen van de bepalingen in de Voorwaarden zijn bedoeld om de hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan u of een derde partij.

5.4. Klachten over MijnGezondheid.net kunt u indienen bij uw huisarts en/of apotheker. Deze kan u informeren over de klachtenregeling in de zin van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

5.5. MijnGezondheid.net werkt samen met de mobiele applicatie MedGemak indien deze wordt aangeboden door uw zorgaanbieder. Aanvullende informatie over de mobiele
applicatie MedGemak is te raadplegen op de website.

5.6 PharmaPartners behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

5.7 Op het gebruik van MijnGezondheid.net en vraagstukken omtrent deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.